Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende met een beginhoofdletter geschreven termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
Aanvang: Het overeengekomen moment voor de aanvang van de Training;

Afspraak: De afspraak in persoon of op afstand tussen de Deelnemer en de Leefstijlcoach voor een één of één (coaching) gesprek;

Bedrijf: De rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;

Deelnemer: De natuurlijke persoon ten behoeve van wie de Opdrachtgever de Overeenkomst is aangegaan en/of de natuurlijke persoon die deelneemt aan een Training en/of de natuurlijke persoon met wie de Afspraak is gemaakt. Indien de Opdrachtgever ten behoeve van zichzelf een Overeenkomst met de Leefstijlcoach is aangegaan, dan is de Opdrachtgever tevens de Deelnemer;

GLI: Gecombineerde Leefstijl Interventie;

Leefstijlcoach: De gebruiker van deze algemene voorwaarden: De Kleine Kameel, gevestigd aan Burgemeester Reigerstraat 74 te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 87255138 en die is aangesloten bij Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN);

Materialen: Alle door de Leefstijlcoach in het kader van de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde teksten, adviezen, trainingsmateriaal en ieder ander werk in de zin van de Auteurswet;

Opdrachtgever: De rechtspersoon of de natuurlijke persoon die met de Leefstijlcoach een Overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan;

Overeenkomst: De overeenkomst tussen de Leefstijlcoach en de Opdrachtgever;

Particulier: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;

Training: Iedere groepstraining en workshop die door de Leefstijlcoach wordt gegeven;

Schriftelijk: Schriftelijk of via de e-mail.

1.2. Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud.
1.3. Daar waar in deze algemene voorwaarden “hij” of “zijn” genoemd wordt, kan uiteraard ook “zij” of “haar” worden gelezen.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van de Leefstijlcoach, op alle Overeenkomsten tussen de Leefstijlcoach en de Opdrachtgever en op alle Trainingen en Afspraken. Deze algemene voorwaarden gelden uitdrukkelijk ook op de rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en de Leefstijlcoach indien de verzekeraar van de Opdrachtgever de vergoeding voor de dienstverlening van de Leefstijlcoach betaalt.
2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Leefstijlcoach en de Opdrachtgever, dan wordt de Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
2.4. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met de Leefstijlcoach voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
2.5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijnde een Bedrijf wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door de Leefstijlcoach vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.7. Indien de Leefstijlcoach niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Leefstijlcoach in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.8. De Leefstijlcoach heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde algemene voorwaarden op de bestaande Overeenkomst van toepassing te verklaren. Indien de gewijzigde algemene voorwaarden op de bestaande Overeenkomst van toepassing worden verklaard, dan wordt de Opdrachtgever Schriftelijk van de nieuwe versie van de algemene voorwaarden op de hoogte gesteld en van de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden in werking treden. Betreft de wijziging een ingrijpende inhoudelijke wijziging ten nadele van de Opdrachtgever zijnde een Particulier, dan heeft de Opdrachtgever zijnde een Particulier het recht de Overeenkomst kosteloos op te zeggen tegen de dag waarop de nieuwe algemene voorwaarden in werking treden.

Artikel 3. Aanbod

3.1. Ieder aanbod van de Leefstijlcoach is vrijblijvend.
3.2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan de Leefstijlcoach opgegeven eisen en specificaties van de gewenste prestatie en andere gegevens waarop de Leefstijlcoach zijn aanbod baseert.
3.3. Kennelijke fouten of vergissingen in Overeenkomsten of e-mailberichten van de Leefstijlcoach binden de Leefstijlcoach niet.
3.4. Vermelde tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod van de Leefstijlcoach.
4.2. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, stuurt de Leefstijlcoach de Opdrachtgever een bevestiging via de e-mail.

Artikel 5. Vergoeding

5.1. Voor de Opdrachtgever zijnde een Particulier zijn vermelde prijzen en tarieven inclusief btw.
5.2. Voor de Opdrachtgever zijnde een Bedrijf zijn vermelde prijzen en tarieven exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
5.3. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het nagaan in hoeverre de dienstverlening van de Leefstijlcoach wordt vergoed door zijn verzekeraar. Indien de dienstverlening van de Leefstijlcoach, om welke reden dan ook, niet vergoed wordt door de verzekeraar van de Opdrachtgever, dan is en blijft de Opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig betalen aan de Leefstijlcoach van de overeengekomen vergoeding.
5.4. Indien de Overeenkomst betrekking heeft op GLI, dan worden door de Leefstijlcoach geen tarieven gehanteerd die hoger zijn dan de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde maximumtarieven. De vastgestelde maximumtarieven van de NZa zijn excl. btw.

Artikel 6. Annulering

6.1. De Leefstijlcoach heeft het recht om zonder opgave van reden een Training of Afspraak te annuleren of, indien de Leefstijlcoach daarvoor een gegronde reden heeft, de deelname van een Deelnemer aan Training te weigeren. Indien de Training of Afspraak wordt geannuleerd, dan wordt de overeengekomen vergoeding voor de Training of Afspraak gecrediteerd. Indien de deelname van een Deelnemer wordt geweigerd, dan wordt de vergoeding voor de deelname aan de Training van de betreffende Deelnemer gecrediteerd.
6.2. Indien de Opdrachtgever de Training korter dan 24 uur voor de Aanvang annuleert, dan worden de volgende kosten ter compensatie voor reeds uitgevoerde voorbereidingswerkzaamheden en gereserveerde arbeidstijd aan de Opdrachtgever in rekening gebracht:
a. Bij annulering langer dan 24 uur voor de Aanvang: 0 % van de overeengekomen prijs voor de Training;
b. Bij annulering 24 uur of korter voor de Aanvang: 100% van de overeengekomen prijs voor de Training.
6.3. Indien een Afspraak 24 uur of korter voor de aanvang van de Afspraak wordt geannuleerd of wordt verplaatst, dan is de Leefstijlcoach gerechtigd de totale overeengekomen prijs voor de Afspraak aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
6.4. Onder annulering in de zin van dit artikel dient teven te worden verstaan het zonder afmelden niet verschijnen van de Deelnemer op een Training of een Afspraak.
6.5. Indien voor de Afspraak geen vaste prijs is overeengekomen, dan is “de overeengekomen prijs voor de Afspraak” in de zin van artikel 6.3 het overeengekomen uurtarief van de Leefstijlcoach maal het aantal gereserveerde uren voor de Afspraak.
6.6. De Leefstijlcoach ontvangt de annulering bij voorkeur middels een Schriftelijke verklaring.
6.7. De Leefstijlcoach kan besluiten bij een annulering, gezien de bijzondere omstandigheden van het geval, dat niet de kosten genoemd in artikel 6.2 of in artikel 6.3 aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 7. Uitvoering van de Overeenkomst

7.1. Iedere Overeenkomst leidt voor de Leefstijlcoach tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatverplichting, waarbij de Leefstijlcoach gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. De honorering van de Leefstijlcoach is niet afhankelijk van het resultaat. De Leefstijlcoach garandeert niet dat met zijn werkzaamheden het beoogde resultaat zal worden bereikt. Het succes is mede afhankelijk van de samenwerking van partijen en van de inzet van de Deelnemer. De Deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het resultaat.
7.2. De Leefstijlcoach heeft het recht bij de uitvoering van de Overeenkomst, zonder kennisgeving aan de Opdrachtgever, derden in te schakelen, diensten van derden af te nemen en de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.

Artikel 8. Informatieverstrekking door de Opdrachtgever

8.1. De Opdrachtgever is verplicht om alle (persoons)gegevens aan te leveren die door de Leefstijlcoach worden gevraagd. De Leefstijlcoach zal alleen om gegevens vragen die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Indien zich na het tot stand komen van de Overeenkomst wijzigingen voordoen in de opgegeven gegevens van de Opdrachtgever, dan dient dit aan de Leefstijlcoach doorgegeven te worden.
8.2. De Leefstijlcoach is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet hebben ontvangen van informatie door de Opdrachtgever vanwege onjuiste (persoons)gegevens.

Artikel 9. Verantwoordelijkheden en verplichtingen van de Opdrachtgever en Deelnemer

9.1. De Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de Deelnemers die hij heeft aangemeld voor een Training of Afspraak tevens de bepalingen van deze algemene voorwaarden in acht nemen.
9.2. De Deelnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Leefstijlcoach aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst volledig en tijdig aan de Leefstijlcoach worden verstrekt of ter beschikking worden gesteld.
9.3. De Deelnemer dient zich te onthouden van gedragingen welke het de Leefstijlcoach onmogelijk maakt de Training of Afspraak naar behoren uit te voeren.
9.4. De Deelnemer is gehouden de Leefstijlcoach onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
9.5. De Leefstijlcoach is bevoegd indien:
a. Een Deelnemer zich misdraagt;
b. Een Deelnemer behoorlijke uitvoering van de Training onredelijk bemoeilijkt of verhindert;
c. Blijkt uit gedragingen van de Deelnemer dat hij niet wenst deel te nemen aan de Training,
de Deelnemer de toegang tot de Training te ontzeggen. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van de Leefstijlcoach op vergoeding van eventuele schade.
9.6. Het gebruik van of het onder invloed zijn van alcoholische drank of drugs gedurende een Training of Afspraak is niet toegestaan.
9.7. De Deelnemer is verplicht persoonlijke en vertrouwelijke informatie van een andere deelnemer vertrouwelijk te behandelen en niet een derde kenbaar te maken of (online) te publiceren.
9.8. Tijdens de Training en de Afspraak dient de Deelnemer zich actief en resultaatgericht op te stellen.
9.9. Tijdens de Training en de Afspraak dient de Deelnemer niet gestoord te kunnen worden door binnenkomende telefoongesprekken, (sms of WhatsApp)berichten of e-mailberichten, tenzij de Deelnemer daarvoor van de Leefstijlcoach toestemming heeft gekregen.
9.10. Kosten voortkomend uit schade en/of vernielingen aangericht door Deelnemers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de Opdrachtgever betaald worden.
9.11. De Deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de Deelnemer en de Leefstijlcoach gezamenlijk doorbrengen als daarna.
9.12. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van de Leefstijlcoach, maakt.

Artikel 10. Facturatie en betaling

10.1. Facturatie geschiedt onverwijld na de afspraak.
10.2. De factuur wordt via de e-mail naar de Opdrachtgever gestuurd.
10.3. De Opdrachtgever dient de van de Leefstijlcoach ontvangen facturen te betalen binnen [betalingstermijn] dagen na de factuurdatum.
10.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Opdrachtgever zijnde een Bedrijf vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek, verschuldigd.
10.5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Opdrachtgever zijnde een Particulier vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente, conform artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek, verschuldigd.
10.6. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de Opdrachtgever.
10.7. De buitengerechtelijke incassokosten worden bij de Opdrachtgever zijnde een Bedrijf vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-.
10.8. De buitengerechtelijke incassokosten worden bij de Opdrachtgever zijnde een Particulier vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.
10.9. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van, in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
10.10. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever, zullen de vorderingen van de Leefstijlcoach en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens de Leefstijlcoach, onmiddellijk opeisbaar zijn.
10.11. Klachten over de factuur dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum Schriftelijk bij de Leefstijlcoach te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn kan de Opdrachtgever er geen beroep meer op doen dat de factuur niet correct is.

Artikel 11. Overmacht

11.1. De Leefstijlcoach is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: extreme weersomstandigheden; overstromingen; diefstal; natuurrampen; terrorisme; rellen; epidemieën; pandemie; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; ziekte of persoonlijke (familie)omstandigheden van de Leefstijlcoach; verkeersbelemmeringen; autopech; oorlogen of oorlogsgevaren; brand; internetstoring; stroomstoring; computerinbraak; hackerattack; cyberaanval; storing in het e-mailverkeer; overheidsmaatregelen; wijzigingen in wet- en regelgeving.
11.2. Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een door de Leefstijlcoach inschakelde derde partij.
11.3. Indien uitvoering van de Overeenkomst wegens een overmachtssituatie tijdelijk niet mogelijk is en/of de uitvoering van de Overeenkomst verplaatst dient te worden naar een andere datum of naar een andere locatie, dan zullen de Leefstijlcoach en de Opdrachtgever met elkaar in overleg treden om tot een voor beide partijen redelijke oplossing te komen. De Leefstijlcoach heeft het recht de eventuele meerkosten die daaruit voortvloeien aan de Opdrachtgever zijnde een Bedrijf in rekening te brengen.
11.4. Indien de uitvoering van de Overeenkomst door overmacht tijdelijk onmogelijk is of door overmacht niet (geheel) conform de gemaakte afspraken uitgevoerd kan worden, dan geeft dat de Opdrachtgever zijnde een Bedrijf niet het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden of kosteloos te annuleren. In dergelijk geval is de Leefstijlcoach bevoegd de Overeenkomst op een dergelijke wijze aan te passen, zodat uitvoering wel mogelijk is, bijvoorbeeld door het online verzorgen van een Training. Maakt de Opdrachtgever kenbaar dat hij niet akkoord gaat met de gewijzigde vorm van uitvoering, dan wordt de uitvoering van de Overeenkomst uitgesteld. Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met het uitstellen van de uitvoering van de Overeenkomst, dan kan de Opdrachtgever de Overeenkomst annuleren en is de Leefstijlcoach gerechtigd overeenkomstig artikel 6.2 kosten aan de Opdrachtgever zijnde een Bedrijf in rekening te brengen.
11.5. Voor zover de Leefstijlcoach ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, dan is de Leefstijlcoach gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst betreft.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding van de Overeenkomst

12.1. De Leefstijlcoach is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten indien de Opdrachtgever en/of de Deelnemer zijn verplichtingen jegens de Leefstijlcoach niet nakomt. De Opdrachtgever wordt middels een Schriftelijke verklaring van een dergelijke opschorting in kennis gesteld.
12.2. De Leefstijlcoach is gerechtigd de Overeenkomst middels een Schriftelijke verklaring te ontbinden indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens de Leefstijlcoach niet nakomt en de Opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
12.3. Voorts is de Leefstijlcoach bevoegd de Overeenkomst middels een Schriftelijke verklaring te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
12.4. De Leefstijlcoach is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst middels een Schriftelijke verklaring te ontbinden, indien na het sluiten van de Overeenkomst de Leefstijlcoach ter kennis gekomen omstandigheden goede grond te vrezen geeft dat de Opdrachtgever en/of de Deelnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen.
12.5. De Leefstijlcoach is bevoegd de Overeenkomst middels een Schriftelijke verklaring te ontbinden, indien de Opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of deze aan de Opdrachtgever wordt verleend, ingeval de Opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de Opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.
12.6. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, dan worden alle uitgevoerde werkzaamheden tot aan het moment van ontbinding door de Leefstijlcoach aan de Opdrachtgever in rekening gebracht, onverminderd het recht van de Leefstijlcoach de schade van de Opdrachtgever te vorderen die de Leefstijlcoach door de ontbinding lijdt, waaronder omzetverlies.
12.7. De Leefstijlcoach is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Opdrachtgever lijdt doordat de Leefstijlcoach de Overeenkomst overeenkomstig dit artikel voortijdig heeft ontbonden of doordat de Leefstijlcoach de uitvoering van de Overeenkomst heeft opgeschort.

Artikel 13. Geheimhouding en persoonsgegevens

13.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk, als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
13.2. Gesprekken en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen de Leefstijlcoach en de Deelnemer plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. De Leefstijlcoach zal dan ook aan niemand, ook niet aan de Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten, tenzij de Deelnemer hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of tenzij artikel 13.3 van toepassing is.
13.3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de Leefstijlcoach gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en de Leefstijlcoach zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de Leefstijlcoach niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
13.4. De Leefstijlcoach verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan het privacy beleid van de Leefstijlcoach worden geraadpleegd, zie [link naar privacy beleid op de website].

Artikel 14. Aansprakelijkheid en verjaring

14.1. De Leefstijlcoach kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. Een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 11;
b. Enige daad of nalatigheid van de Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de Opdrachtgever te werk zijn gesteld of van de Deelnemer.
14.2. De Opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. De Leefstijlcoach is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de Opdrachtgever aangeleverde gegevens en stukken onjuist en/of niet volledig zijn. De Opdrachtgever vrijwaart de Leefstijlcoach tegen alle aanspraken ter zake.
14.3. De Leefstijlcoach is niet aansprakelijk voor een verkeerde interpretatie door de Deelnemer van de inhoud van de Training of van een door de Leefstijlcoach gegeven advies.
14.4. De dienstverlening van de Leefstijlcoach is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen is. De Leefstijlcoach is niet aansprakelijk voor niet behaalde resultaten.
14.5. De Leefstijlcoach is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de Deelnemer op de locatie waar de Training wordt gegeven.
14.6. De Leefstijlcoach is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, omzetverlies, gemiste besparingen, arbeidskosten, opgelegde boetes en schade door bedrijfsstagnatie.
14.7. Indien de Leefstijlcoach aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade of indien een bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperking rechtens niet is toegestaan, dan is de aansprakelijkheid van de Leefstijlcoach beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van de Leefstijlcoach gedane uitkering. Indien de Leefstijlcoach (nog) niet verzekerd is, de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van de Leefstijlcoach beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot de vergoeding voor de dienstverlening waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
14.8. Elke rechtsvordering wegens een gebrek in de uitgevoerde werkzaamheden verjaart door verloop van 1 jaar nadat de Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken.
14.9. Indien de Opdrachtgever toerekenbaar in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens de Leefstijlcoach gehouden is dan wel indien de Opdrachtgever onrechtmatig jegens de Leefstijlcoach handelt, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van de Leefstijlcoach daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 15. Klachten

15.1. Eventuele klachten over de door de Leefstijlcoach geleverde diensten dienen binnen 8 dagen na de uitvoering van de werkzaamheden waarop de klacht betrekking heeft Schriftelijk en gemotiveerd aan de Leefstijlcoach kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de Opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de geleverde dienstverlening.

Artikel 16. Intellectuele eigendomsrechten

16.1. Tenzij de Leefstijlcoach en de Opdrachtgever Schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is en blijft de Leefstijlcoach volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, die rusten op de Materialen.
16.2. Alle intellectuele eigendomsrechten op Trainingen ontwikkeld door de Leefstijlcoach blijven, ook indien de Training in opdracht van de Opdrachtgever is ontwikkeld, bij de Leefstijlcoach berusten, tenzij partijen Schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
16.3. Indien de Opdrachtgever in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van de Leefstijlcoach, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die de Leefstijlcoach daardoor lijdt, waaronder omzetverlies.

Artikel 17. Vervaltermijn

17.1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van de Opdrachtgever of van de Deelnemer uit welke hoofde ook jegens de Leefstijlcoach in verband met het verrichten van werkzaamheden door de Leefstijlcoach in ieder geval na 1 jaar na het moment waarop de Opdrachtgever resp. de Deelnemer bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1. Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen de Opdrachtgever en de Leefstijlcoach is Nederlands recht van toepassing.
18.2. Indien een partij een geschil wenst voor te leggen aan een rechter, dan is de rechter bevoegd in het arrondissement waar de Leefstijlcoach gevestigd is. De Opdrachtgever zijnde een Particulier heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat de Leefstijlcoach Schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de beslechting van een geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.