Privacy beleid

De Kleine Kameel

Artikel 1. Definities

1.1. In dit privacy beleid worden de volgende definities gebruikt:
a. De Kleine Kameel]: de gebruiker van dit privacy beleid: de eenmanszak De Kleine Kameel gevestigd aan de Burgemeester Reigerstraat 74, 3581 KR te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 87255138 en die is aangesloten bij Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN);
b. betrokkene: de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) een overeenkomst is aangegaan met De Kleine Kameel, dan wel de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) contact heeft opgenomen met De Kleine Kameel i.v.m. het tot stand komen en/of uitvoeren van de overeenkomst of de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) de website bezoekt;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen De Kleine Kameel en de betrokkene waarbij de betrokkene gebruik maakt van de dienst die De Kleine Kameel aanbiedt;
d. website: de website www.dekleinekameel.nl die door De Kleine Kameel wordt beheerd;
e. profilering: het verwerken van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van de betrokkene geëvalueerd worden met als doel zijn persoonlijke voorkeuren, interesses, online zoekgedrag, locatie te analyseren of te voorspellen;
f. persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.

Artikel 2. Persoonsgegevens

2.1. Voor De Kleine Kameel is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt De Kleine Kameel volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.
2.2. De Kleine Kameel gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.
2.3. De Kleine Kameel verzamelt persoonsgegevens van de betrokkene wanneer de betrokkene deze persoonsgegevens aan De Kleine Kameel heeft verstrekt, bijvoorbeeld via de website of via de website van BLCN, of wanneer de betrokkene de website bezoekt of telefonisch of via de e-mail contact heeft opgenomen met De Kleine Kameel.
2.4. De Kleine Kameel verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:
a. ;Voor – en achternaam;
b. ;Adres;
c. ;Postcode en plaats;
d. Telefoonnummer;
e. Email-adres;
f. Burgerservicenummer;
g. Geslacht

2.5. De Kleine Kameel verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van betrokkenen.
Bijzondere persoonsgegevens worden enkel verwerkt indien de betrokkene daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
2.6. De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over betrokkenen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger. De Kleine Kameel kan echter niet altijd controleren of een betrokkene ouder dan 16 is. De Kleine Kameel raadt ouders en wettelijk vertegenwoordigers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als een ouder of wettelijk vertegenwoordiger er van overtuigd is dat De Kleine Kameel zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, dan dient de ouder of wettelijk vertegenwoordiger contact op te nemen met [bedrijfsnaam] middels de contactgegevens opgenomen in artikel 12.1 en dan zal De Kleine Kameel de verwerking beëindigen en de persoonsgegevens verwijderen.

Artikel 3. Grondslag en doeleinden van de verwerking

3.1. De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst of, op verzoek van de betrokkene, het nemen van precontractuele maatregelen of toestemming van de betrokkene.
3.2. De Kleine Kameel verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de betrokkene;
b. het uitbrengen van een offerte en/of aanbod aan de betrokkene;
c. het tot stand komen van de overeenkomst;
d. om contact met de betrokkene op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst;
e. het onderhouden van een klantrelatie met de betrokkene;
f. het behandelen van een betaling;
g. het opbouwen en bijhouden van een klantenadministratie;
h. het sturen van een factuur;
i. het voldoen aan administratieve plichten;
j. om de betrokkene gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden (profilering), zie ook artikel 4;
k. om de betrokkene, indien hij daarvoor toestemming heeft verleend, een nieuwsbrief te sturen, zie ook artikel 5;
l. om de website en de dienstverlening van De Kleine Kameel te verbeteren;
m. het genereren van algemene statistieken over het gebruik van de website.
3.3. De verstrekking van de [persoonsgegevens] van de betrokkene is een contractuele verplichting. Zonder de [persoonsgegevens] kan geen overeenkomst tot stand komen.
3.4. De Kleine Kameel zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 3.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.
3.5. De Kleine Kameel verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. De Kleine Kameel streeft naar minimale gegevensverwerking.
3.6. De Kleine Kameel zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.

Artikel 4. Profilering

4.1. Profilering wordt enkel uitgevoerd indien de betrokkene daarvoor toestemming aan De Kleine Kameel heeft verleend. Deze toestemming kan door de betrokkene te allen tijde worden ingetrokken.
4.2. Het doel van profilering is:
a. de betrokkene op de website advertenties of overig content te tonen waarvan De Kleine Kameel vermoedt dat de inhoud van de advertentie of content in overeenstemming is met de interesses van de betrokkene;
b. marketinganalyses;
c. sturen van een gepersonaliseerde nieuwsbrief.
4.3. Profilering kan plaatsvinden door een combinatie van data die afkomstig zijn uit verschillende cookies.
4.4. Voor profileringsdoeleinden kunnen de volgende gegevens door De Kleine Kameel worden verwerkt:
a. geslacht;
b. leeftijd;
c. locatiegegevens;
d. surfgedrag.

Artikel 5. Nieuwsbrieven

5.1. Er worden enkel nieuwsbrieven naar de betrokkene gestuurd, indien de betrokkene daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan De Kleine Kameel. De betrokkene kan zich te allen tijde afmelden voor nieuwsbrieven, zie artikel 6.
5.2. De Kleine Kameel zal de betrokkene niet voor directe marketingdoeleinden benaderen indien de betrokkene daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

Artikel 6. Afmelden voor nieuwsbrieven

6.1. De betrokkene kan zich op de volgende wijzen afmelden voor nieuwsbrieven:
a. door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven;
b. door contact op te nemen met De Kleine Kameel], zie artikel 12.1 voor de contactgegevens.
6.2. In elke nieuwsbrief welke naar de betrokkene wordt verstuurd, wordt een link opgenomen waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor de nieuwsbrieven.

Artikel 7. Wissen van persoonsgegevens

7.1. De Kleine Kameel zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:
a. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
b. de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
c. de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.
7.2. De Kleine Kameel is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.

Artikel 8. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

8.1. De Kleine Kameel zal de persoonsgegevens van de betrokkene niet eerder aan derden verstrekken, dan indien:
a. De Kleine Kameel daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene;
b. een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
c. het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;
d. de doorgifte geschiedt aan een door De Kleine Kameel voor de in dit privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker met welke verwerker De Kleine Kameel een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.
8.2. De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.

Artikel 9. Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen
9.1. Op verzoek verleent De Kleine Kameel aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die De Kleine Kameel van hem bijhoudt en verstrekt De Kleine Kameel de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.
9.2. De Kleine Kameel biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die De Kleine Kameel hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.
9.3. Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij De Kleine Kameel worden ingediend, zie artikel 12.1 voor de contactgegevens van De Kleine Kameel. De Kleine Kameel reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.

Artikel 10. Bezwaar

10.1. De betrokkene kan bij De Kleine Kameel bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat De Kleine Kameel het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt De Kleine Kameel met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij De Kleine Kameel bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.

Artikel 11. Recht van beperking

11.1. Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene De Kleine Kameel verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.

Artikel 12. Contact

12.1. Voor vragen over de wijze waarop De Kleine Kameel persoonsgegevens verwerkt, het intrekken van een toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens die De Kleine Kameel van de betrokkene verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met De Kleine Kameel.

Contactgegevens:
De Kleine Kameel
adres: Burgemeester Reigerstraat 74
postcode/plaats: 3581 RE Utrecht
e-mailadres: [email protected]
telefoonnummer: 06-42143528

12.2. Indien De Kleine Kameel op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt De Kleine Kameel de betrokkene daarvan op de hoogte.

Artikel 13. Beveiligingsmaatregelen

13.1. Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft De Kleine Kameel verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens.
13.2. De Kleine Kameel neemt de volgende veiligheidsmaatregelen:
a. ..;
b. ..;
c. ..;
d. …

Artikel 14. Privacy beleid van derden

14.1. Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites of applicaties van derden, zoals social media websites, die door middel van links met de website zijn verbonden. De Kleine Kameel aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacy beleid van de betreffende website of applicatie geraadpleegd te worden.

Artikel 15. Wijzigingen

15.1. De Kleine Kameel behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Op de website staat de nieuwste versie van het privacy beleid van De Kleine Kameel.

Artikel 16. Datalek

16.1. Indien zich bij De Kleine Kameel een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal De Kleine Kameel daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.
16.2. Indien er sprake is van een datalek bij De Kleine Kameel dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt De Kleine Kameel de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.

Artikel 17. Cookies

17.1. De Kleine Kameel gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.
17.2. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het device van de betrokkene.
17.3. [bedrijfsnaam] plaatst enkel tracking cookies indien de betrokkene voorafgaand aan het bezoek aan de website toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van tracking cookies. Voordat de betrokkene toestemming heeft verleend voor tracking cookies, zullen alleen functionele en analytische cookies worden geplaatst die geen gevolgen hebben voor de privacy van de betrokkene.
17.4. De betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de betrokkene ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de betrokkene vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van zijn browser. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het correct functioneren van een website. Wanneer de betrokkene functionele cookies verwijdert, dan kan dat gevolgen hebben voor het correct functioneren van de website.
17.5. Soorten cookies en doelen:

De partij die de cookie plaatst Het soort cookie Het doel waarvoor de cookie wordt geplaatst
[bedrijfsnaam] Functionele cookie Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert.
[bedrijfsnaam] ten behoeve van het gebruik van Google Analytics Analytische cookie Door het gebruik van analytische cookies kan [bedrijfsnaam] zien op welke wijze de betrokkene de website gebruikt en kan [bedrijfsnaam] op basis daarvan de website verbeteren. Analytische cookies worden niet met derden gedeeld, worden niet door derden gebruikt en worden niet gekoppeld aan de naam of het e-mailadres van de betrokkene. [bedrijfsnaam] heeft Google Analytics op een dergelijke wijze ingesteld dat bezoekers van de website anoniem blijven.
[bedrijfsnaam] Tracking cookie Het uitvoeren van marketinganalyses en het uitvoeren van gepersonaliseerde marketing .

17.6. De Kleine Kameel kan zijn beleid ten aanzien van cookies van tijd tot tijd, bijvoorbeeld vanwege een wetswijziging, aanpassen. Wijzigingen of aanvullingen op het beleid van De Kleine Kameel ten aanzien van cookies worden hier gepubliceerd. De Kleine Kameel raadt de bezoeker aan om regelmatig dit beleid te controleren.

Artikel 18. Klacht indienen

18.1. Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door De Kleine Kameel niet in overeenstemming is met dit privacy beleid en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.